Over rijkstoezicht en ‘het gevoelen van Uw College’

voorwaarden voorplaatsingIn de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw moesten woningzoekenden aan bovenstaande voorwaarden voldoen om een sociale huurwoning te mogen betrekken. Als een soort wettekst stonden ze op de achterzijde van elk plaatsingsformulier afgedrukt. Een willekeurige greep uit het postverkeer tussen de gemeente Amsterdam en het Rijk laat zien hoe nauwkeurig per gezin de controle op deze regels werd uitgeoefend. Op 13 december 1930 stuurde het College van B&W van Amsterdam een stapel van 89 plaatsingsformulieren naar de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. Het gaat hier vooral om nieuwe woningen in Tuindorp Buiksloterham, de Transvaalbuurt en de Spaarndammerbuurt. Op 7 januari 1931 antwoordde de directeur-generaal van dat ministerie als volgt: “Ik heb de eer Uw College mede te deelen, dat naar mijn meening het inkomen der huurders: G. Withoud, H.A. Ravensteijn, H. v/d Vooren en H.J. de Haas een eenigszins hoogere huur toelaat. Gaarne zal ik hieromtrent Uw gevoelen vernemen. Voorts verzoek ik Uw College mij mede te deelen of de bewoners: L. Kollen, D. de Vries-Haringman en H. Slager afkomstig zijn uit woningen, die geacht moeten worden slechter te zijn dan de nieuwe woningen. Ten slotte vestig ik er Uwe aandacht op, dat op het formulier betreffende S. Piller de reden van plaatsing niet is ingevuld. Een opgave daarvan zie ik alsnog gaarne van Uw College tegemoet. Met de voorgestelde huren der overige bewoners wordt dezerzijds genoegen genomen.”
De ambtenaren van Kepplers Woningdienst trekken de gezinnen na. Wat blijkt: de gemelde inkomens waren momentopnames en gaven een scheef beeld. Zo stond bij Van Vooren 25 gulden als weekinkomen genoteerd en dat was achterhaald: “De man was vroeger metselaar, maar oefent zijn vak nu niet meer uit. Hij is thans straatmuzikant en heeft wel eens f. 25- per week opgehaald. Gemiddeld is zijn inkomen niet hooger dan f. 17,- à f.18,- per week.” En wat sigarenmaker Ravesteijn betreft, die “heeft voor de uitoefening van zijn bedrijf een werkplaatsje moeten huren en betaalt daarvoor f.3.50 per week. Dit bedrag moet dus van zijn inkomen worden afgetrokken.” De woning van Kollen was “voor het gezin met kinderen van beider kunne inderdaad slecht.” En ook de reden dat Pillen werd geplaatst in een sociale huurwoning werd alsnog gegeven: “overvulde woning”. Het ministerie is tevreden met de nagekomen post. Voor eventjes dan want een maand later komt er weer een nieuwe bulk formulieren.

Geef een reactie